Rok 2020

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert
na realizację zadań publicznych Powiatu Rawickiego.

W związku z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 85/20 Starosty Rawickiego z dnia 14 października 2020 r., ogłasza się nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rawickiego.

Warunkiem zgłaszania kandydatów do komisji konkursowych jest złożenie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 października 2020 r. do godz. 15.00 formularza, w siedzibie ogłaszającego - Starostwie Powiatowym w Rawiczu - Punkt Obsługi Interesantów lub przesłanie na adres korespondencyjny: Starostwo Powiatowe w Rawiczu
ul. Rynek 17, 63-900 Rawicz (decyduje data wpływu formularza do urzędu).

Formularz można odebrać w Punkcie Obsługi Interesantów, parter budynku głównego Starostwa Powiatowego w Rawiczu, ul. Rynek 17, w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego
w Rawiczu lub w wersji elektronicznej umieszczonej poniżej.

Zarządzenie oraz formularz - do pobrania w poniższych załącznikach.

Zarządzenie

Formularz