2011 ROK

Lista wiadomości
z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) na rok 2012”.
w sprawie „Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) na rok 2012”.
w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego podmiotowi wyłonionemu w drodze otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego Powiatu Rawickiego w roku 2011.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy na 2010 r. Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego”.
w sprawie zatwierdzenia projektu uchwały Rady Powiatu Rawickiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy na 2010 r. Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego”.
w sprawie zlecenia realizacji zadań publicznych podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rawickiego w roku 2011.
w sprawie powołania składu oraz określenia Regulaminu działania Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rawickiego w roku 2011.