2018 ROK

Lista wiadomości
Zarząd Powiatu Rawickiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rawickiego w 2018 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Zarząd Powiatu Rawickiego ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rawickiego określonych w Uchwale Nr XXXV/269/17 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na rok 2018".
na realizację zadania publicznego Powiatu Rawickiego w roku 2018