Rok 2020

 W dniu 29 listopada 2019 r. Rada Powiatu Rawickiego przyjęła Program współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) na rok 2020.

 

Załączniki:

Uchwała RPR
Opinia PRDPP w Rawiczu
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok
Rozstrzygnięcie nadzorcze WW 07.01.2020