Jesteś tutaj:   

2016

Obwieszczenie Starosty Międzychodzkiego z dnia 14 listopada 2016

Obwieszcze nie Starosty Międzychodzkiego z dnia 14 listopada 2016

OBWIESZCZENIE STAROSTY MIĘDZYCHODZKIEGO

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wniosek BA Glass Poland Sp. z o.o. w sprawie udzielenia decyzji zamiennej do pozwolenia nr S-34/2016 z 10.03.2016 r. na budowę hali magazynowej i budynku portierni wraz z drogami wewnątrzakładowymi i parkingiem dla samochodów osobowych na terenie Huty Szkła w Sierakowie.

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego nieruchomości, które zamierza się przejąć do mienia gminnego z dnia 15 kwietnia 2016 r.

Sieraków, dnia 15 kwietnia 2016 r.

 ZAWIADOMIENIE

Gmina Sieraków informuje, że stosownie do art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zmianami), zostały wyłożone do publicznego wglądu spisy inwentaryzacyjne działek położonych na terenie Miasta i Gminy Sieraków, które zamierza się przejąć do mienia gminnego. Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w przedmiotowych spisach, mogą zgłaszać zastrzeżenia do Komisji Mienia Komunalnego, w terminie do dnia 16 maja 2016 r. Dokumenty inwentaryzacyjne będą wyłożone w Urzędzie Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, pokój 19.

OBWIESZCZENIE STAROSTY MIĘDZYCHODZKIEGO

Obwieszczenie Starosty Międzychodzkiego

Obwieszczenie Starosty Międzychodzkiego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek BA Glass Poland sp. z o.o. w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę hali magazynowej i budynku portierni wraz z drogami wenątrzzakładowymi i parkingiem dla samochodów osobowych na terenie Huty Szkła w Sierakowie ul. Poznańska.

OBWIESZCZENIE - PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

W dniu 24.02.2016 r. rozpoczął się okres wyłożenia do publicznego wglądu projektów:

  1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług turystyki oraz sportu i rekreacji na terenie miasta Sieraków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
  2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Towarowej na terenie miasta Sieraków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
  3. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki numer 4/2 z obrębu wsi Grobia, gmina Sieraków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2015 r., poz. 199 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:

  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług turystyki oraz sportu i rekreacji na terenie miasta Sieraków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zgodnie z uchwałą Nr X/72/2014 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 30 października 2014 roku,
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Towarowej na terenie miasta Sieraków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zgodnie z uchwałą Nr III/20/2015 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 22 stycznia 2015 roku,
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki numer 4/2 z obrębu wsi Grobia, gmina Sieraków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zgodnie z uchwałą Nr IV/31/2015 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 19 lutego 2015 roku.

Projekty w/w planów miejscowych wyłożone zostaną do publicznego wglądu wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 24.02.2016 r. do 25.03.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków,  w poniedziałek w godz. od 7.30-16.00, wtorek-czwartek od 7.30-15.30, piątek od 7.30-15.00,  pokój nr 23.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 08.03.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków o godzinie 11.30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi do projektu planu.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.04.2016 r.

Burmistrz Gminy Sieraków

Załączniki

Plan zagospodarowania przestrzennego dla części działki numer 4/2 z obrębu wsi Grobia, gmina Sieraków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
1. Projekt uchwały w sprawie mpzp dla części działki numer 4/2 z obrębu wsi Grobia, gmina Sieraków
2. Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie mpzp dla części działki numer 4/2 z obrębu wsi Grobia, gmina Sieraków
3. Załącznik graficzny
4. Prognoza oddziaływania na środowisko

Plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Towarowej na terenie miasta Sieraków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
1. Projekt uchwały w sprawie mpzp dla obszaru położonego przy ulicy Towarowej na terenie miasta Sieraków
2.Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie mpzp dla obszaru położonego przy ulicy Towarowej na terenie miasta Sieraków
3. Załącznik graficzny
4. Prognoza oddziaływania na środowisko


Plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług turystyki oraz sportu i rekreacji na terenie miasta Sieraków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
1.Projekt uchwały w sprawie mpzp dla terenu usług turystyki oraz sportu i rekreacji na terenie miasta Sieraków,
2. Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie mpzp dla terenu usług turystyki oraz sportu i rekreacji na terenie miasta Sieraków,
3. Załącznik graficzny
4. Prognoza oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

W dniu 20.01.2016 r. rozpoczął się okres wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części Osiedla Piaski na terenie miasta Sieraków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części Osiedla Piaski na terenie miasta Sieraków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2015 r., poz. 199 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części Osiedla Piaski na terenie miasta Sieraków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zgodnie z uchwałą Nr I/10/2013 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 19 lutego 2013 roku.

Projekt w/w planu miejscowego wyłożony zostanie do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 20.01.2016 r. do 19.02.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków, w poniedziałek w godz. od 7.30-16.00, wtorek-czwartek od 7.30-15.30, piątek od 7.30-15.00,  pokój nr 23.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 03.02.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków o godz. 12.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi do projektu planu.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.03.2016 r.

Burmistrz Gminy Sieraków


Załączniki:
1. Projekt uchwały w sprawie mpzp dla północnej części Osiedla Piaski na terenie miasta Sieraków
2. Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie mpzp dla północnej części Osiedla Piaski na terenie miasta Sieraków
3. Załącznik graficzny
4. Prognoza oddziaływania na środowisko