Jesteś tutaj:   

2017

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1) oraz art. 46 pkt 1) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2017 poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko podjętych na podstawie:

- uchwały podjętej przez Radę Miejską w Sierakowie Nr XXII/164/2016 z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sieraków;

- uchwały podjętej przez Radę Miejską w Sierakowie Nr XXXIV/240/2017 z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XXX/211/2017 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zagospodarowania złoża ropy naftowej i gazu ziemnego „Sieraków” na terenie gminy Sieraków oraz uchwały podjętej przez Radę Miejską w Sierakowie Nr XXX/211/2017 z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zagospodarowania złoża ropy naftowej i gazu ziemnego „Sieraków” na terenie gminy Sieraków;

- uchwały podjętej przez Radę Miejską w Sierakowie Nr XXXII/232/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części miasta Sieraków;

- uchwały podjętej przez Radę Miejską w Sierakowie Nr XXXIII/231/2017 z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centralnej części wsi Lutomek, gmina Sieraków.

Wnioski należy składać w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Zainteresowani mogą składać wnioski w formach przewidzianych w art. 40 wyżej cytowanej ustawy, m.in. na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków.

Burmistrz Gminy Sieraków

OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2017 poz. 1073) oraz art. 3 pkt 11 i art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2017 poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sieraków opracowywanego zgodnie z uchwałą Nr XXII/164/2016 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 4 sierpnia 2016 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sieraków.

Projekt w/w zmiany studium wyłożony zostanie do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 13.12.2017 r. do 08.01.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków, w godz. od 7:30 do 15:00 pokój nr 23.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany studium odbędzie się w dniu 04.01.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków, o godz. 14.00.

Zgodnie z art. 11 ust. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenie oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium i prognozy oddziaływania na środowisko.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenie oddziaływania na środowisko, w związku z postępowaniem w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionej zmiany studium, w miejscu i czasie wyłożenia projektu zmiany studium do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.01.2018 r.

Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko można składać zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenie oddziaływania na środowisko z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.01.2018 r.

 Burmistrz Gminy Sieraków

DO POBRANIA:
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

WYŁOŻENIE PROJEKTU MPZP UL. OPALIŃSKICH

W dniu 13.09.2017 r. rozpoczął się okres wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie  miasta Sieraków – ul. Opalińskich wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Sieraków – ul. Opalińskich

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2017 poz. 1073ze zm.) oraz art. 3 pkt 11 i art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2017 poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
na terenie miasta Sieraków – ul. Opalińskich.

Projekt ww. zmiany planu miejscowego zostanie wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 13.09.2017 r. do 03.10.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków, w poniedziałek w godz. od 7.30-16.00, wtorek-czwartek od 7.30-15.30, piątek od 7.30-15.00,  pokój nr 23.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21.09.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków o godz. 12.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.10.2017 r.


Burmistrz Gminy Sieraków

Do pobrania: Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Sieraków – ul. Opalińskich

OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MPZP

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2017 poz. 1073ze zm.) oraz art. 3 pkt 11 i art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2017 poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
na terenie miasta Sieraków – ul. Opalińskich.

Projekt ww. zmiany planu miejscowego zostanie wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 13.09.2017 r. do 03.10.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków, w poniedziałek w godz. od 7.30-16.00, wtorek-czwartek od 7.30-15.30, piątek od 7.30-15.00,  pokój nr 23.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21.09.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków o godz. 12.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.10.2017 r.


Burmistrz Gminy Sieraków

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp- zachodnia część miasta Sieraków

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2017 poz. 1073) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Sierakowie Uchwały Nr XXXII/223/2017 z dnia  25 kwietnia 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części miasta Sieraków.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące sporządzenia ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię,nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Burmistrz Gminy Sieraków

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp - Lutomek

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centralnej części wsi Lutomek, gmina Sieraków


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2017 poz. 1073) zawiadamiam  o podjęciu przez Radę Miejską w Sierakowie Uchwały Nr XXXIII/231/2017 z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centralnej części wsi Lutomek, gmina Sieraków.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące sporządzenia ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Gminy Sieraków

OBWIESZCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA MPZP

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2017 poz. 1073) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Sierakowie Uchwały Nr XXXIV/240/2017 z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/211/2017 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zagospodarowania złoża ropy naftowej i gazu ziemnego „Sieraków” na terenie gminy Sieraków.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące sporządzenia ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Burmistrz Gminy Sieraków

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego nieruchomości, które zamierza się przejąć do mienia gminnego z dnia 22 marca 2017 r.

Sieraków, dnia 22 marca 2017 r.

 ZAWIADOMIENIE

Gmina Sieraków informuje, że stosownie do art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zmianami), zostały wyłożone do publicznego wglądu spisy inwentaryzacyjne działek położonych na terenie Miasta i Gminy Sieraków, które zamierza się przejąć do mienia gminnego. Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w przedmiotowych spisach, mogą zgłaszać zastrzeżenia do Komisji Mienia Komunalnego, w terminie do dnia 21 kwietnia 2017 r. Dokumenty inwentaryzacyjne będą wyłożone w Urzędzie Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, pokój 19.