Uchwały Rady Gminy - kadencja VIII

Uchwała Nr XVII/194/20

Uchwała Nr XVII/194/20 w sprawie uchwały budżetowej  na rok 2021

 

 

Uchwała Nr XVII/193/20

Uchwała Nr XVII/193/20 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2021 – 2028

 

 

Uchwała Nr XVII/192/20

Uchwała Nr XVII/192/20 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

 

 

Uchwała Nr XVII/191/20

Uchwała Nr XVII/191/20 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2020 – 2026

Uchwała Nr XVI/190/20

Uchwała Nr XVI/190/20 w sprawie  gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii w Gminie Wierzbinek na rok 2021

Uchwała Nr XVI/189/20

Uchwała Nr XVI/189/20 w sprawie  uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2021

Uchwała Nr XVI/188/20

Uchwała Nr XVI/188/20 w sprawie  programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego

Uchwała Nr XVI/187/20

Uchwała Nr XVI/187/20 w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XVI/186/20

Uchwała Nr XVI/186/20 w sprawie  uchylenia Uchwały nr XV/170/20 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 29 października 2020r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od

nieruchomości - Uchylona

Obowiązująca od 1 stycznia 2021  Uchwała Nr XVI/187/20 

Uchwała Nr XVI/185/20

Uchwała Nr XVI/185/20 w sprawie  zmian w budżecie gminy na rok 2020.

Uchwała Nr XVI/184/20

Uchwała Nr XVI/184/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2020 – 2026

Objaśnienia do WPF

Uchwała Nr XVI/183/20

Uchwała Nr XVI/183/20 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Wierzbinek na 2021 rok. 

Uchwała Nr XVI/182/20

Uchwała Nr XVI/182/20 w sprawie   zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wierzbinek na 2021 rok

Uchwała Nr XVI/181/20

Uchwała Nr XVI/181/20 w sprawie  zatwierdzenia planu pracy  Rady Gminy Wierzbinek na 2021 rok.

Uchwała Nr XVI/180/20

Uchwała Nr XVI/180/20 w sprawie  wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy w Wierzbinku Gminnej Administracji Placówek Oświatowych 

Uchwała Nr XVI/179/20

Uchwała Nr XVI/179/20 w sprawie  wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy w Wierzbinku Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej

Uchwała Nr XVI/178/20

Uchwała Nr XVI/178/20 w sprawie   wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony – działki położonej  w obrębie geodezyjnym Helenowo oznaczonej nr ewidencyjnym 102/2

Uchwała Nr XVI/177/20

Uchwała Nr XVI/177/20 w sprawie  wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony – działek położonych  w obrębie geodezyjnym Kalina oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 26, 54/2 i 87

Uchwała Nr XVI/176/20

Uchwała Nr XVI/176/20 w sprawie  wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony – działek  oznaczonych numerami:  92 położonej w obrębie geodezyjnym Broniszewo i 32 położonej w obrębie geodezyjnym Kalina 

 

Uchwała Nr XVI/175/20

Uchwała Nr XVI/175/20 w sprawie  wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy w Wierzbinku Gminnemu Ośrodkowi Kultury

 

Uchwała Nr XVI/174/20

Uchwała Nr XVI/174/20 w sprawie  wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony – działek położonych  w obrębie geodezyjnym Zaborowo oznaczonych numerami ewidencyjnymi:  40/2 i 41/2

Uchwała Nr XVI/173/20

Uchwała Nr XVI/173/20 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony – działki położonej w obrębie geodezyjnym Obory oznaczonej nr ewidencyjnym 196

 

Uchwała Nr XV/172/20

Uchwała Nr XV/172/20 w sprawie średniej ceny 1dt żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2021

Uchwała Nr XV/171/20

Uchwała Nr XV/171/20 w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy Wierzbinek do kategorii dróg gminnych.

Uchwała Nr XV/170/20

Uchwała Nr XV/170/20 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.- Uchylona

 

Obowiązująca od 1 stycznia 2021  Uchwała Nr XVI/187/20 

 

Uchwała Nr XV/169/20

Uchwała Nr XV/169/20 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Uchwała Nr XV/168/20

Uchwała Nr XV/168/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2020 – 2026

Uchwała Nr XV/167/20

Uchwała Nr XV/167/20 w sprawie  zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 124 o pow. 0,2300 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Galczyce, gm. Wierzbinek

Uchwała Nr XV/165/20

Uchwała Nr XV/165/20 w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Wierzbinek własności nieruchomości położonych w miejscowości Tomisławice i Kryszkowice, gm. Wierzbinek

Uchwała Nr XV/166/20

Uchwała Nr XV/166/20 w sprawie  zaopiniowania ceny za odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych na rok 2021

Uchwała Nr XV/164/20

Uchwała Nr XV/164/20 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Wierzbinek

 

Uchwała Nr XIV/163/20

Uchwała Nr XIV/163/20 w sprawie   określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wierzbinek, w roku szkolnym 2020/2021

 

 

Uchwała Nr XIV/162/20

Uchwała Nr XIV/162/20 w sprawie   zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 

 

Uchwała Nr XIV/161/20

Uchwała Nr XIV/161/20 w sprawie   zmian w budżecie gminy na rok 2020

 

 

Uchwała Nr XIV/160/20

Uchwała Nr XIV/160/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2020 – 2026

 

 

Uchwała Nr XIV/159/20

Uchwała Nr XIV/159/20 w sprawie  udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Wierzbinek za rok 2019

 

 

Uchwała Nr XIV/158/20

Uchwała Nr XIV/158/20 w sprawie   zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za 2019 rok.

 

 

 

Uchwała Nr XIV/157/20

Uchwała Nr XIV/157/20 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.

 

 

 

Uchwała Nr XIII/156/20

Uchwała Nr XIII/156/20 w sprawie  powołania Skarbnika Gminy Wierzbinek

 

Uchwała Nr XIII/155/20

Uchwała Nr XIII/155/20 w sprawie  odwołania Skarbnika Gminy Wierzbinek

Uchwała Nr XIII/154/20

Uchwała Nr XIII/154/20 w sprawie skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbinku

Uchwała Nr XIII/153/20

Uchwała Nr XIII/153/20 w sprawie  zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie

Uchwała Nr XIII/152/20

Uchwała Nr XIII/152/20 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe oraz warunków i trybu składania tych deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwała Nr XIII/151/20

Uchwała Nr XIII/151/20 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych  oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwała Nr XIII/150/20

Uchwała Nr XIII/150/20 w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wierzbinek na lata 2015 -  2022

Załącznik

 

Uchwała Nr XIII/149/20

Uchwała Nr XIII/149/20 w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie gminy do kategorii dróg gminnych

 

Uchwała Nr XIII/148/20

Uchwała Nr XIII/148/20 w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr ewidencyjnym działki 60/22 o pow. 0,1100 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Chlebowo, gmina Wierzbinek

Uchwała Nr XIII/147/20

Uchwała Nr XIII/147/20 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020 – 2023

Uchwała Nr XIII/146/20

Uchwała Nr XIII/146/20 w sprawie nadania statutu „Gminnej Bibliotece Publicznej w Wierzbinku”

 

Uchwała Nr XIII/145/20

Uchwała Nr XIII/145/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego z przeznaczeniem na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 3193P Sadlno-Morzyczyn

 

Uchwała Nr XIII/144/20

Uchwała Nr XIII/144/20 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/132/20 z dnia 30 kwietnia 2020r.  w sprawie udzielenia pomocy  finansowej  dla Powiatu Konińskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej

 

Uchwała Nr XIII/143/20

Uchwała Nr XIII/143/20 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Wierzbinek dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św.  Jakuba w Mąkoszynie z przeznaczeniem na realizowane w roku 2020 prace  konserwatorskie, restauratorskie  i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Wierzbinek nie stanowiących jej wyłącznej własności

 

Uchwała Nr XIII/142/20

Uchwała Nr XIII/142/20 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

 

Uchwała Nr XIII/141/20

Uchwała Nr XIII/141/20 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2020-2026

 

Uchwała Nr XIII/140/20

Uchwała Nr XIII/140/20 w sprawie oddania w użytkowanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wierzbinek

     

 

Uchwała Nr XIII/139/20

Uchwała Nr XIII/139/20 w sprawie  przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wierzbinek na lata 2020 – 2025

Uchwała Nr XIII/138/20

Uchwała Nr XIII/138/20 w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wierzbinek w roku 2020

Uchwała Nr XIII/137/20

Uchwała Nr XIII/137/20 w sprawie ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych od 1 września 2020r., prowadzonych przez Gminę Wierzbinek

Uchwała Nr XIII/136/20

Uchwała Nr XIII/136/20 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wierzbinek, a także określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2020 roku

Uchwała Nr XIII/135/20

Uchwała Nr XIII/135/20 w sprawie  wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Wierzbinek na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

Uchwała Nr XIII/134/20

Uchwała Nr XIII/134/20 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Wierzbinek

Uchwała Nr XII/133/20

Uchwała Nr XII/133/20 w sprawie  udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Wierzbinek z przeznaczeniem na realizowane w roku 2020 prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Wierzbinek nie stanowiących jej wyłącznej własności

Uchwała Nr XII/132/20

Uchwała Nr XII/132/20 w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej

Uchwała Nr XII/131/20

Uchwała Nr XII/131/20 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Uchwała Nr XII/130/20

Uchwała Nr XII/130/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2020 – 2026

Uchwała Nr XII/129/20

Uchwała Nr XII/129/20 w sprawie wyrażenia zgody na najem na czas nieokreślony budynku z gruntem położonego na działce oznaczonej nr 93/2 w obrębie geodezyjnym Kalina

Uchwała Nr XII/128/20

Uchwała Nr XII/128/20 w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/140/16 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wierzbinek

Uchwała Nr XII/127/20

Uchwała Nr XII/127/20 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe oraz warunków i trybu składania tych deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwała Nr XII/126/20

Uchwała Nr XII/126/20 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych  oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwała Nr XII/125/20

Uchwała Nr XII/125/20 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Uchwała Nr XII/124/20

Uchwała Nr XII/124/20 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony – działki nr 18 położonej w obrębie geodezyjnym Kalina

Uchwała Nr XII/123/20

Uchwała Nr XII/123/20 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczenia biurowego w budynku Urzędu Gminy w Wierzbinku Biuru Usług Geodezyjno – Kartograficznych

Uchwała Nr XII/122/20

Uchwała Nr XII/122/20 w sprawie  zmiany Uchwały Nr VI/60/19 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie: poboru podatków – rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XII/121/20

Uchwała Nr XII/121/20 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Tomisławicach

Uchwała Nr XI/120/20

Uchwała Nr XI/120/20 w sprawie  zaciągnięcia przez Gminę Wierzbinek w 2020 roku pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych z budżetu Unii  Europejskiej

Uchwała Nr XI/119/20

Uchwała Nr XI/119/20 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Tomisławicach

Uchwała Nr XI/118/20

Uchwała Nr XI/118/20 w sprawie zgłoszenia sołectwa Zaryń do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi"

Uchwała Nr XI/117/20

Uchwała Nr XI/117/20 w sprawie zgłoszenia sołectwa Wilcza Kłoda do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi"

Uchwała Nr XI/116/20

Uchwała Nr XI/116/20 w sprawie zgody na zbycie lokalu użytkowego

Uchwała Nr XI/115/20

Uchwała Nr XI/115/20 w sprawie niewyrażania zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2021 środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr XI/114/20

Uchwała Nr XI/114/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu

Uchwała Nr XI/113/20

Uchwała Nr XI/113/20 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Uchwała Nr XI/112/20

Uchwała Nr XI/112/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2020-2026

Uchwała Nr XI/111/20

Uchwała Nr XI/111/20 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 174 położonej w obrębie ewidencyjnym Kryszkowice, gm. Wierzbinek oraz nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 49 poł. w obrębie Ostrowo, gm. Wierzbinek odpłatną służebnością przesyłu

Uchwała Nr X/110/19

Uchwała Nr X/110/19 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2020 – 2026 po autopoprawkach.

Uchwała Nr X/109/19

Uchwała Nr X/109/19 w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2020 – 2026.

Uchwała Nr X/108/19

Uchwała Nr X/108/19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Uchwała Nr X/107/19

Uchwała Nr X/107/19 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Wierzbinek. 

Uchwała Nr X/106/19

Uchwała Nr X/106/19 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wierzbinek, w roku szkolnym 2019/2020. 

Uchwała Nr X/105/19

Uchwała Nr X/105/19 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Wierzbinek na 2020 rok. 

Uchwała Nr X/104/19

Uchwała Nr X/104/19 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wierzbinek na 2020 rok.

Uchwała Nr X/103/19

Uchwała Nr X/103/19 w sprawie  zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Wierzbinek na 2020 rok.

Uchwała Nr X/102/19

Uchwała Nr X/102/19 w sprawie  przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wierzbinek na lata 2020 – 2024

Uchwała Nr X/100/19

Uchwała Nr X/100/19 w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2020.

Uchwała Nr X/101/19

Uchwała Nr X/101/19 w sprawie  gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii w Gminie Wierzbinek na rok 2020.  

Uchwała Nr X/98/19

Uchwała Nr X/98/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.

 

 

Uchwała Nr X/99/19

Uchwała Nr X/99/19 w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego.

Uchwała Nr X/97/19

Uchwała Nr X/97/19 w sprawie wysokości stawek opłaty  za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Wierzbinek na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. 

Uchwała Nr X/96/19

Uchwała Nr X/96/19 w sprawie e wysokości stawek opłaty  za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Wierzbinek na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. 

Uchwała Nr IX/95/19

Uchwała Nr IX/95/19 w sprawie  zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wierzbinek