Zarządzenia Wójta 2020

Zarządzenie nr 35/2020

Zarządzenie Wójta Nr 35/2020 w sprawie podjęcia działań w związku  rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby zakaźnej

Zarządzenie nr 33/2020

Zarządzenie Wójta Nr 33/2020 w sprawie   ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Wierzbinek

Zarządzenie nr 32/2020

Zarządzenie Wójta Nr 32/2020 w sprawie  informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć gminy Wierzbinek oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji utworzonej na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonania zadań publicznych za I półrocze 2020 roku

Zarządzenie nr 31/2020

Zarządzenie Wójta Nr 31/2020 w sprawie  sposobu  potwierdzania zawarcia umowy dzierżawy gruntów zaliczonych do użytków rolnych

Zarządzenie nr 30/2020

Zarządzenie Wójta Nr 30/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie nr 28/2020

Zarządzenie Wójta Nr 28/2020 w sprawie  przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Szkole Podstawowej w Tomisławicach

Zarządzenie nr 27/2020

Zarządzenie Wójta Nr 27/2020 w sprawie ustalenia wysokości Nagrody Wójta Gminy Wierzbinek oraz Stypendium Wójta Gminy Wierzbinek za szczególne osiągnięcia w nauce lub za wybitne osiągnięcia jednokierunkowe

Zarządzenie nr 24/2020

Zarządzenie Wójta Nr 24/2020 w sprawie   zatwierdzenia regulaminu konkursu, określenia wzoru umowy do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje  pozarządowe i inne podmioty realizujące zadania pożytku publicznego - na rok 2020 z zakresu pomocy osobom, rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez  zbiórkę żywności oraz powołania   komisji konkursowej  w celu zaopiniowania złożonych  ofert

Załącznik nr 1

Zarządzenie nr 23/2020

Zarządzenie Wójta Nr 23/2020 w sprawie  ogłoszenia o konkursie ofert na organizowanie zbiórki żywności na terenie Gminy Wierzbinek

Załącznik nr 1

Zarządzenie nr 21/2020

Zarządzenie Wójta Nr 21/2020 w sprawie  powołania  Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 20/2020

Zarządzenie Wójta Nr 20/2020 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w roku 2020

Zarządzenie nr 19/2020

Zarządzenie Wójta Nr 19/2020 w sprawie  przekazania w użyczenie na czas określony Stowarzyszeniu WKS Boguszyczki" nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wierzbinek

Zarządzenie nr 18/2020

Zarządzenie Wójta Nr 18/2020 w sprawie   przekazania w użyczenie na czas określony Klubowi Piłkarskiemu "Górnik Wierzbinek" nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wierzbinek

Zarządzenie nr 17/2020

Zarządzenie Wójta Nr 17/2020 w sprawie  ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Wierzbinku za święto przypadające w dniu 15 sierpnia 2020 roku i 26 grudnia 2020 roku

Zarządzenie nr 16/2020

Zarządzenie Wójta Nr 16/2020 w sprawie zmian w budżecie  gminy na rok 2020

Zarządzenie nr 15/2020

Zarządzenie Wójta Nr 15/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie nr 14/2020

Zarządzenie Wójta Nr 14/2020 w sprawie   wprowadzenia  wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania  informacji o schematach podatkowych (MDR

Zarządzenie nr 13/2020

Zarządzenie Wójta Nr 13/2020 w sprawie  zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie nr 12/2020

Zarządzenie Wójta Nr 12/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie nr 11/2020

Zarządzenie Wójta Nr 11/2020 w sprawie  roczne sprawozdania  z wykonania budżetu gminy Wierzbinek za rok 2019

Zarządzenie nr 10/2020

Zarządzenie Wójta Nr 10/2020 w sprawie  podjęcie działań w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby zakażonej dbając o zdrowie i bezpieczeństwo interesantów i pracowników  Urzędu Gminy, na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019 poz. 506) wprowadzam w Urzędzie Gminy procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych

Zarządzenie nr 9/2020

Zarządzenie Wójta Nr 9/2020 w sprawie podjęcia działań w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby zakaźnej.

Zarządzenie nr 8/2020

Zarządzenie Wójta Nr 8/2020 w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania projektu raportu o stanie Gminy Wierzbinek za 2019 rok

Zarządzenie nr 7/2020

Zarządzenie Wójta Nr 7/2020 w sprawie  szczegółowej techniki mycia i dezynfekcji przedmiotów i urządzeń. 

Zarządzenie nr 6/2020

Zarządzenie Wójta Nr 6/2020 w sprawie  zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie nr 5/2020

Zarządzenie Wójta Nr 5/2020 w sprawie  rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wierzbinek w 2020 roku

Zarządzenie nr 4/2020

Zarządzenie Wójta Nr 4/2020 w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizacją zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wierzbinek w 2020 roku

Załącznik

Zarządzenie nr 3/2020

Zarządzenie Wójta Nr 3/2020 w sprawie  zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie nr 2/2020

Zarządzenie Wójta Nr 2/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wierzbinek w 2020 roku

Zarządzenia Wójta 1/2020

Zarządzenia Wójta  1/2020 w sprawie zasad przygotowania uchwały Rady Gminy Wierzbinek w programie Edytor Aktów Prawnych XML

Załącznik