Inwestycyjne

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek ZPiON.6733.3.2021

Wierzbinek, 2021-06-22

ZPiON.6733.3.2021

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY WIERZBINEK

 

 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 roku, poz. 735) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r., poz. 741 ze zm.)

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Rafała Więcka, występującego w imieniu Firmy ENERGA Invest Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk – pełnomocnika Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Kaliszu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV na nieruchomościach oznaczonych następującymi numerami ewidencyjnymi działek:

  • 228, 248, 226, 258/4, 225, 224/1, 234, 241, 242, 243, 244, 240, 237, 238, 239, 216, 214, 215, 213, 145, 199/1, 198/1, 151/3, 152/3, 153/3, 154/3, 155/3, 156/1, 156/5, 157/3, 158/3, 254/3, 159/5, 159/4, 164/4, 161/10, 161/11, 165/2, 167, 166/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Nykiel, gm. Wierzbinek;

  • 56/2, 55, 40/8, 40/12, 41/8, 41/13, 41/18, 46/5, 51/5, 76/3, 77/3, 78/2, 84, 81/2, 83/5, 105, 188, 187, 186/3, 191/10, 191/14, 191/15, 191/18, 191/17, 191/7, 191/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Teresewo, gm. Wierzbinek.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przedmiotowy wniosek został przekazany urbaniście, celem sporządzenia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Po otrzymaniu projektu decyzji tut. urząd – zgodnie z art. 53 ust. 4 cytowanej ustawy – wystąpi do właściwych organów o uzgodnienie.

Z treścią postanowień wydanych w toku postępowania można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbinku, Plac Powstańców Styczniowych 110, 62-619 Sadlno /pokój numer 109 – P. Joanna Szczepankiewicz/ w godz. 800-1500.

Zgodnie z art. 37 Kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

  • nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1;

  • postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy.

Ponaglenie zawiera uzasadnienie i wnosi się je do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.

Obwieszczenie podlega zgodnie z art. 49 kpa publicznemu ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości oraz dodatkowo na stronie internetowej urzędu: www.wierzbinek.pl.

Prowadząca sprawę: Joanna Szczepankiewicz tel./63/ 2611380 wew. 191.

 

Wójt Gminy Wierzbinek

/-/ dr Paweł Szczepankiewicz

 

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek ZPiON.6733.2.2021

Wierzbinek, 2021-06-10

ZPiON.6733.2.2021

 

 

O b w i e s z c z e n i e

Wójta Gminy Wierzbinek

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 roku, poz. 735) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 roku, poz. 741 ze zm.)

 

zawiadamiam

 

o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku złożonego przez Nadleśnictwo Konin, ul. Gajowa 2, 62-510 Konin w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie urządzenia melioracji wodnych – rowów nawadniających w ramach zadania pn. „Odtwarzanie siedlisk lasów wilgotnych – retencja wodna – przeciwdziałanie skutkom suszy w Leśnictwie Belny” na nieruchomościach oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 5084, 43 i 335 położonych w obrębie ewidencyjnym Synogać, gm. Wierzbinek.

W związku z powyższym zawiadamiam strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbinku, Plac Powstańców Styczniowych 110, 62-619 Sadlno (pok. nr 109) w godz. od 800 do 1500, w terminie 7 dni od dnia, w którym zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane zgodnie z art. 49 Kpa (tj. po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenia).

Obwieszczenie podlega zgodnie z art. 49 kpa publicznemu ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości oraz dodatkowo na stronie internetowej urzędu: www.wierzbinek.pl.

Prowadząca sprawę: Joanna Szczepankiewicz tel./63/ 2611380 wew. 191.

 

Wójt Gminy Wierzbinek

/-/ dr Paweł Szczepankiewicz

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek

Wierzbinek, 2020-04-01

ZPiON.6733.1.2020O b w i e s z c z e n i e

Wójta Gminy WierzbinekNa podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 roku, poz. 256) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 293)


zawiadamiam


że w dniu 1 kwietnia 2020 roku wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oznaczona sygnaturą akt ZPiON.6733.1.2020 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji transformatorowo-rozdzielczej WN/SN GPZ Sompolno na działkach oznaczonych numerami ewidencji gruntów 53/1, 53/2, 72/3 i 75/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Teresewo, gmina Wierzbinek.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbinku, Plac Powstańców Styczniowych 110, 62-619 Sadlno /pokój numer 109 – P. Joanna Szczepankiewicz/ w godz. 800-1500 .

Treść decyzji zawiera następujące pouczenie:

Od niniejszej decyzji służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, za pośrednictwem Wójta Gminy Wierzbinek, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Na podstawie art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna”.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenia.


Wójt Gminy Wierzbinek

/-/ dr Paweł Szczepankiewicz


Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek

Wierzbinek, 2019-11-06

ZPiON.6733.4.2019O b w i e s z c z e n i e

Wójta Gminy WierzbinekNa podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zm.)


zawiadamiam


o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku Gminy Wierzbinek dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji elektrycznej oświetlenia ulicznego na nieruchomościach oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 286 i 62 położonych w obrębie geodezyjnym Ruszkówek gm. Wierzbinek.

W związku z powyższym zawiadamiam strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie tut. urzędu w pokoju nr 109 w godz. od 800 do 1500, w terminie 7 dni od dnia, w którym zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane zgodnie z art. 49 Kpa (tj. po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenia).

Obwieszczenie podlega zgodnie z art. 49 kpa publicznemu ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości oraz dodatkowo na stronie internetowej urzędu: www.wierzbinek.pl.

Prowadząca sprawę: Joanna Szczepankiewicz tel./63/ 2611380 wew. 191.
Wójt Gminy Wierzbinek

/-/ dr Paweł Szczepankiewicz


Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek

Wierzbinek, 2019-07-15

ZPiON.6733.2.2019O b w i e s z c z e n i e

Wójta Gminy WierzbinekNa podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945)


zawiadamiam


o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku złożonego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. zo.o. w Wierzbinku, Wierzbinek 65, 62-619 Sadlno w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wodociągu rozdzielczego Posada – Zaryń na działkach oznaczonych następującymi numerami ewidencyjnymi:

  • 134/1, 115/2, 115/3 poł. w obrębie ewidencyjnym Pamiątka;

  • 1/5, 2/3, 3/3, 15, 20, 17 poł. w obrębie ewidencyjnym Goczki;

  • 368, 245/1, 245/3, 370, 398, 371 poł. w obrębie ewidencyjnym Zaryń;

  • 59/1, 58/1 poł. w obrębie ewidencyjnym Zielonka.

W związku z powyższym zawiadamiam strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie tut. urzędu w pokoju nr 109 w godz. od 800 do 1500, w terminie 7 dni od dnia, w którym zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane zgodnie z art. 49 Kpa (tj. po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenia).

Obwieszczenie podlega zgodnie z art. 49 kpa publicznemu ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości oraz dodatkowo na stronie internetowej urzędu: www.wierzbinek.pl.

Prowadząca sprawę: Joanna Szczepankiewicz tel./63/ 2611380 wew. 191.


Wójt Gminy Wierzbinek

/-/ dr Paweł Szczepankiewicz