Ochrony Środowiska

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sompolno o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określeniu zakresu raportu

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sompolno o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określeniu zakresu raportu dla przedsięwzięcia polegajacego na: „Transformacja energetyczna Wielkopolski Wschodniej - budowa farmy fotowoltaicznej Wierzbinek 1”

treść obwieszczenia

 

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek o niezałatwieniu sprawy w terminie

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek informuje o niezałatwieniu w terminie sprawy ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na: „Ekologicznej hodowli kur niosek”

treść obwieszczenia

 

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek o udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek o udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na: „Ekologicznej odchowalni kur niosek”

treść obwieszczenia

 

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na: „Ekologicznej odchowalni kur niosek”

treść obwieszczenia

 

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sompolno o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sompolno o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na: „Zabudowie mieszkaniowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą - budowa budynków jednorodzinnych w miejscowości Łysek, gmina Wierzbinek, powiat koniński”

treść obwieszczenia

 

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej Ruszkówek 1”

treść obwieszczenia

 

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na: „Budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 53/2 obręb Teresewo, gm. Wierzbinek”

treść obwieszczenia

 

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na: „Budowie biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wierzbinek, gm. Wierzbinek”

treść obwieszczenia

 

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegajacego na: „Budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 236/2, obręb ewidencyjny Synogać, gm. Wierzbinek”

treść obwieszczenia

 

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek o zakończeniu postępowania

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 266 w obrębie geodezyjnym Boguszyce, gm. Wierzbinek".

treść obwieszczenia

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegajacego na: „Zabudowie mieszkaniowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą-budowa budynków rekreacji indywidualnej w miejscowości Obory, gmina Wierzbinek, powiat koniński”

treść obwieszczenia

 

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegajacego na: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 165, 168, 284 w obrębie Wilcza Kłoda, gm. Wierzbinek”

treść obwieszczenia

 

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek o zakończeniu postępowania

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na: „Przerobie (uszlachetnianiu) kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego "Pamiątka GB" obręb Pamiątka, gmina Wierzbinek".

treść obwieszczenia

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegajacego na: „Hodowli ekologicznej kur niosek”

treść obwieszczenia

 

 

 

Wykaz osób którym udzielono umorzeń - odpady

 

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2021 r., poz 305 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł.

 

 

Lp.

Nazwisko i imię

Kwota

Przyczyny

1.

Wysocka Maria

936,70

umorzenie - ważny interes podatnika

2.

Bajrak Mariola

3915,00

umorzenie - ważny interes podatnika

3.

Kaliszewska Teresa

712,80

umorzenie - ważny interes podatnika

4.

Przybysz Marek

957,60

umorzenie - ważny interes podatnika

 

 

Wierzbinek, dn. 28.05.2021 r.

Sporządzono: dn. 28.05.2021 r.

Podano do publicznej wiadomości: dn. 28.05.2021 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ofertowym na sprzedaż drewna


Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek o przekazaniu sprawy celem rozpoznania w wyniku odwołania

Wierzbinek, dn. 04.11.2016 r.


OŚiZP.6220.1.2016.TW

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY WIERZBINEK

o przekazaniu sprawy celem rozpoznania w wyniku odwołania
Wójt Gminy Wierzbinek zawiadamia na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2016 r., poz. 23/, w związku z art. 71. ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm./ o przekazaniu Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Koninie sprawy w celu rozpoznania odwołania Magdaleny i Mirosława Szkudlarków zam. Nockie Holendry 57, 62-619 Sadlno od decyzji Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 20.10.2016 r. znak: OŚiZP.6220.1.2016.TW o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie kurników o obsadzie do 172 DJP wraz ze zbiornikiem na nieczystości płynne na nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 211, obręb geodezyjny Morzyczyn, miejscowość Nockie Holendry, gmina Wierzbinek".


Prowadzący sprawę: Tomasz Woźniak tel. (63) 26 11 380 w. 214.

Wójt Gminy Wierzbinek

/-/ Paweł Szczepankiewicz

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek o wydaniu decyzji

Wierzbinek, dn. 23.10.2016 r.

OŚiZP.6220.9.2016.TWOBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Wierzbinek

o wydanej decyzji
Wójt Gminy Wierzbinek działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 23.10.2016 r., na wniosek Dawida Tyderki zam. Biele 2, 62-619 Sadlno, prowadzącego gospodarstwo rolne wydana została decyzja administracyjna o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Wykonaniu urządzenia wodnego, obiektu służącego do ujmowania wody podziemnej z utworów kredowych - studni głębinowej na terenie gospodarstwa rolnego w miejscowości Biele, gmina Wierzbinek".

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w Urzędzie Gminy w Wierzbinku, pokój nr 214 w godz. od 7:30 do 15:30.


Sprawę prowadzi: Tomasz Woźniak, tel. 63 2611380 w. 214dr Paweł Szczepankiewicz

Wójt Gminy Wierzbinek

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek o przedłużeniu postępowania

Wierzbinek,  27.09.2016 r.

OŚiZP.6220.1.2016.TW

 

 

 

OBWIESZCZENIE

informujące o przedłużeniu postępowania

 

 Urząd Gminy w Wierzbinku na podstawie art. 36 §1 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2016 r., poz. 23 tekst jednolity/       informuje, iż przedłuża termin załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kurników o obsadzie do 172 DJP wraz ze zbiornikiem na nieczystości płynne" wymienionego w § 2 ust. 1 pkt 51 w związku z § 2 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. z 2016 r., poz. 71 tekst jednolity/ na nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 211, obręb geodezyjny Morzyczyn, gmina Wierzbinek do dnia 30.10.2016 r.

Przyczyną przedłużenia terminu załatwienia sprawy jest:

konieczność przeprowadzenia postępowania z zastosowaniem przepisu art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, co znacznie wydłuża termin zakończenia sprawy.

Prowadzący sprawę: Tomasz Woźniak tel. (63) 26 11 380 w. 214.

Wójt Gminy Wierzbinek

Paweł Szczepankiewicz

Wycinka drzew i krzewów

Wójt Gminy Wierzbinek informuje, iż zaostrzono przepisy regulujące wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów z terenów nieruchomości poprzez zmianę ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220 ze zm./. Nowe przepisy zobowiązują organ wydający zezwolenie do przeprowadzenia oględzin wnioskowanych do usunięcia drzew. Przedmiotem oględzin drzew i krzewów oraz terenu wokół nich będzie wykluczenie bądź potwierdzenie występowania gatunków dziko występujących zwierząt, roślin lub grzybów objętych ochroną gatunkową. Na tą okoliczność zostanie spisany protokół oględzin. Ponadto oględziny zweryfikują zasadność usunięcia drzew i krzewów z przyczyną usunięcia jaką wnioskodawca poda we wniosku. W przypadku stwierdzenia występowania gatunków chronionych lub ich siedlisk, gniazd, schronień w obrębie wnioskowanych do usunięcia zadrzewień wnioskodawca jest zobowiązany wystąpić do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wydanie dodatkowego zezwolenia na odstępstwa od zakazów niszczenia i uszkadzania gatunków chronionych. Wójt gminy w pouczeniu do wydanej decyzji na usunięcie drzew lub krzewów poinformuje wnioskodawcę o konieczności uzyskania zezwolenia na odstępstwa od zakazów niszczenia i uszkadzania gatunków chronionych. Ponadto

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 29.11.2010 r. poinformował gminy, że każdy przypadek niszczenia gatunków chronionych w obrębie zadrzewień oraz brak uzyskania zezwolenia na odstępstwa od zakazów niszczenia i uszkadzania gatunków chronionych podlegać będzie karze aresztu lub grzywny, zgodnie z art. 132 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia w związku z art. 127 pkt 2 lit. e ustawy o ochronie przyrody.

Nawiązując do powyższego informuję, iż obowiązek przeprowadzania oględzin drzew i krzewów wydłuży znacznie czas oczekiwania na wydanie zezwolenia. Czas oczekiwania będzie uzależniony od liczby składanych wniosków o wydanie zezwolenia. Nadmieniam jednak, że zgodnie z art. 35 Kodeksu Postępowania Administracyjnego złożony wniosek powinien zostać rozpatrzony w terminie jednego miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej w terminie dwóch miesięcy.

Ponadto przypominamy co powinien zawierać wniosek o wycinkę drzew i krzewów (zgodnie z art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody):

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości;

2) tytuł prawny władania nieruchomością;

3) nazwę gatunku drzewa lub krzewu;

4) obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm;

5) przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew;

6) przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu;

7) wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy;

8) mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej   nieruchomości.

Informacji udziela: Tomasz Woźniak – insp. ds. ośizp

tel. 63 26 11 380

e-mail: srodowisko@wierzbinek.pl

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

 

Opis sprawy/zadania

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Kogo dotyczy

Osób fizycznych lub ich pełnomocników zgłaszających rozpoczęcie eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości nie przekraczającej 5 m3/d w ramach zwykłego korzystania z wód

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie zamiaru eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków zawierające:

1.       oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;

2.       adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji (nr działki, obręb);

3.       rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług;

4.       czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny);

5.       wielkość i rodzaj emisji;

6.       opis stosowanych metod ograniczenia wielkości emisji;

7.       informacje, czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

 

Załączniki:

1.       Mapa sytuacyjna z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków i drogi dojazdowej lub powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna.

2.       Informacja potwierdzająca tytuł prawny do instalacji (kopia aktu notarialnego, umowy dzierżawy, umowy najmu).

3.       Kopia zgłoszenia budowy indywidualnej przydomowej oczyszczalni ścieków.
4. Opinia o gruncie zawierająca w szczególności informacje o:

  • głębokości położenia najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych,
  • chłonności gruntu lub wyniki testu perkolacyjnego.

5.       Kopia dokumentacji technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków (instrukcja eksploatacji).

6.       Pełnomocnictwo, w przypadku dokonania zgłoszenia przez pełnomocnika.

7.   Dowód wpłaty opłaty skarbowej.

Formularze/wnioski do pobrania

Do pobrania w Urzędzie Gminy w Wierzbinku, pokój nr 8 lub klikając na poniższy link Wniosek

Opłaty

Opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia - 120 zł.
Opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17 zł (w przypadku dokonania zgłoszenia przez pełnomocnika).
Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą dokonania zgłoszenia.

Opłatę skarbową należy uiścić w punkcie kasowym w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbinku lub na rachunek w/w urzędu -

Bank Spółdzielczy w Wierzbinku, nr konta
13 8558 0008 0000 0231 0013 0733

Jednostka/osoba odpowiedzialna

Urząd Gminy w Wierzbinku

Wierzbinek 40

62-619 Sadlno

 

Osoba odpowiedzialna:

Tomasz Woźniak - inspektor

Tel. +48 (63) 26 11 380

pokój nr 8

ug@wierzbinek.pl

Miejsce składania dokumentów

Urząd Gminy w Wierzbinku

Wierzbinek 40

62-619 Sadlno

pokój nr 8

Termin załatwienia sprawy

30 dni

Podstawa prawna

1.        Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 ze zm.).

2.       Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019 ze zm.).

3.       Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.).

4.       Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r., Nr 225, poz. 1635 ze zm.).

5.       Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r., Nr 130, poz. 880).

6.   Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r., Nr 137, poz. 984 ze zm.).

Tryb odwoławczy

W przypadku wniesienia przez Wójta sprzeciwu w drodze decyzji, odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Wójta Gminy Wierzbinek w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi i dodatkowe informacje

  • Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.
  • W przypadku przekroczenia ram zwykłego korzystania z wód, konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Przekracza się ramy zwykłego korzystania z wód m. in. w przypadku: korzystania z oczyszczalni na potrzeby działalności gospodarczej, gdy oczyszczone ścieki wprowadzane będą do wód lub do ziemi w ilości przekraczającej 5m3/d.
  • Eksploatujący oczyszczalnię jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
  • Oczyszczalnię objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest ona już eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem.
  • Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmianie danych.

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH INFORMACJI O ŚRODOWISKU

 

Zgodnie z przepisami prawa Wójt Gminy Wierzbinek jest obowiązany do zamieszczania danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku w Publicznie dostępnych wykazach.
Wójt Gminy Wierzbinek prowadzi własny Publicznie dostępny wykaz danych, korzystając z aplikacji utrzymywanej i administrowanej przez Ministerstwo Środowiska.
Ministerstwo Środowiska nieodpłatnie udostępnia organom administracji aplikację do samodzielnego prowadzenia wykazów. Poniżej zamieszczamy link, pod którym dostępne są karty informacyjne o dokumentach środowiskowych właściwe dla Wójta Gminy Wierzbinek:

 

https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?clearParams=true&cid=77640