Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Wierzbinek z 2006 roku

LP.
NR ZARZĄDZENIA
DATA PODJĘCIA
PRZEDSTAWIENIE ZARZĄDZENIA W SPRAWIE (TREŚĆ)
WYKONAWCA ZARZĄDZENIA
1.
1/06
02.01.2006r.
Przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu i bazy magazynowej OC na dzień 31.12.2005r. zgodnie z Kalendarzowym Planem Działania Powiatu Konińskiego do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu i bazy magazynowej OC gminy Wierzbinek
Pracownikowi ds. obrony cywilnej
2.
2/06
03.02.2006
Zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej zgodnie ze sporządzonym spisem i protokołem dokumentacji niearchiwalnej z dnia 24.11.2005r.
Sekretarzowi Gminy
3.
3/06
03.02.2006r.
Powołania zastępcy Wójta Gminy Wierzbinek
 
4.
4/06
03.02.2006r.
Upoważnienia pracowników urzędu do załatwiania indywidualnych spraw
 
5.
5/06
03.02.2006r.
Upoważnienia pracownika urzędu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
 
6.
6/06
16.02.2006r.
Zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 25 września 2005r.
Sekretarzowi Gminy
7.
7/06
16.02.2006r.
Zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniach 9 i 13 października 2005r.
Sekretarzowi Gminy
8.
8/06
24.02.2006r.
Powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów przedterminowych Wójta Gminy Wierzbinek zarządzonych na dzień 19 marca 2006r.
 
9.
9/06
10.03.2006r.
Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za rok 2005
 
10.
11/06
24.02.2006r.
Uchylenia zarządzenia nr 8/2006 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 24 lutego 2006r.
 
11.
12/06
03.04.2006r.
Powołania obwodowej komisji wyborczej dl przeprowadzenia wyborów przedterminowych Wójta Gminy Wierzbinek zarządzonych na dzień 23 kwietnia 2006r.
 
12.
13/06
05.04.2006r.
Ustalenia dni wolnych od pracy w miesiącu maju i czerwcu w urzędzie Gminy Wierzbinek w 2006r.
 
13.
14/06
19.05.2006r.
Utworzenia funduszu nagród ze środków na wynagrodzenie
 
14.
15/06
27.05.2006r.
Powołania Zastępcy Wójta Gminy
 
15.
16/06
28.04.2006r.
Upoważnienia zastępcy Wójta Gminy Wierzbinek do wydawania decyzji administracyjnych
 
16.
17/06
28.04.2006r.
Upoważnienia sekretarza Gminy Wierzbinek do wydawania decyzji administracyjnych
 
17.
18/06
28.04.2006r.
Upoważnienia Pracownika Urzędu Gminy do wydawania decyzji administracyjnych
 
18.
19/06
09.05.2006r.
Upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy do składania oświadczeń woli
 
19.
20/06
09.05.2006r.
Powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej Gminy Wierzbinek Zastępcy Wójta Gminy
 
20.
22/06
09.05.2006r.
Zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej zgodnie ze sporządzonym spisem i protokołem dokumentacji niearchiwalnej z dnia 13 kwietnia 2006r.
 
21.
23/06
30.06.2006r.
Powołania komisji egzaminacyjnej na nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 
22.
24/06
07.07.2006r.
Powołania komisji przetargowej na sprzedaż, dzierżawę, użytkowanie wieczyste, najem oraz oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych
 
23.
25/06
11.07.2006r.
Powołania Komisji ds. opiniowania dopłat do czesnego nauczycielom studiującym
 
24.
26/06
11.07.2006r.
Udzielenia upoważnienia do dysponowania środkami budżetowymi
 
25.
27/06
26.07.2006r.
Określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie :odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Wierzbinek
 
26.
28/06
02.08.2006r.
Ustalenia dnia wolnego od pracy w m-cu sierpniu w Urzędzie Gminy w Wierzbinku.
 
27.
29/06
04.08.2006r.
Powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych o wartości zamówień poniżej i powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro
 
28.
30/06
25.08.2006r.
Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006r.
 
29.
31/06
30.08.2006r.
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Wierzbinku .
 
30.
32/06
20.09.2006r.
Określenia stanowisk, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych .
 
31.
33/06
21.09.2006r.
Polecenia Pełnomocnikowi Ochrony Informacji Niejawnych przeprowadzenie zwykłego postępowania sprawdzającego .
 
32.
34/06
06.10.2006r.
Zapewnienia obsługi systemu informatycznego Obwodowych Komisji Wyborczych ..
Jolanta Siekaczyńska
33.
35/06
16.10.2006r.
Wytypowania spośród pracowników samorządowych osób do prac w Obwodowych Komisjach Wyborczych.
 
34.
36/06
17.10.2006r.
Zatwierdzenia zakresu dokumentacji opisującej przyjęte zasady/politykę/ prowadzenia rachunkowości .
 
35.
37/06
15.11.2006r.
Projektu budżetu Gminy Wierzbinek na 2007 rok .
 
36.
38/06
16.11.2006r.
Powołania komisji egzaminacyjnej na nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego .
Sekretarz Gminy
37.
39/06
05.12.2006r.
Powołania Zastępcy Wójta Macieja Kaczmarka .
Sekretarz Gminy
38.
40/06
18.12.2006r.
Unieważnienia upoważnienia do dysponowania środkami budżetowymi .
Księgowa GAPO
39.
41/06
18.12.2006r.
Udzielenia upoważnienia do dysponowania środkami budżetowymi .
Księgowa GAPO
40.
42/06
18.12.2006r.
Przeprowadzenia spisów .
Kierownicy Jednostek
41.
43/06
28.12.2006r.
Rozliczania kosztów podróży pracowników Urzędu Gminy Wierzbinek .
Skarbnik Gminy
42.
44/06
28.12.2006r.
Rozliczenia kosztów podróży pracowników .
Kierownik GAPO