Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Wierzbinek z 2007 roku

Lp.

Nr Zarządzenia

Data Wydania

Treść zarządzenia

Termin wykonania

Organ (osoba) odpowiedzialny

1. 1/07 16.01.2007r. W sprawie zmiany Regulaminu Pracy 05.02.2007r. Sekretarz Gminy
2. 2/07 31.01.2007r. W sprawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli   Tomasz Woźniak
3. 3/07 09.03.2007r. W sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2006 .    
4. 4/07 09.03.2007r. Zmiany Zarządzenia Nr 21 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 19.06.2006r. w sprawie upoważnienia Kierownika Zakładu Komunalnego w Wierzbinku do wykonania obsługi technicznej usług najmu,dzierżawy i użyczenia związanych z budynkami i lokalami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomościami. 01.04.2007 r.  
5. 5/07 09.03.2007 r. Zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej zgodnie ze sporządzonym spisem dokumentacji niearchiwalnej z dnia 22.01.2007r.   Sekretarz Gminy
6. 6/07 13.04.2007r. Zmiany Zarządzenia Nr 21 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 19.06.2006r. w sprawie upoważnienia Kierownika Zakładu Komunalnego w Wierzbinku do wykonania obsługi technicznej usług najmu,dzierżawy i użyczenia związanych z budynkami i lokalami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomościami. 16.04.2007r.  
7. 7/07 19.04.2007r. Ustalenia dnia wolnego od pracy w m-cu maju w Urzędzie Gminy w Wierzbinku w 2007 roku .   Sekretarz Gminy
8. 8/07 11.05.2007r. Opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących mienie samorządowe Gminy Wierzbinek.   Sekretarz Gminy
9. 9/07 10.05.2007r. Upoważnienia Kierownika Zakładu Komunalnego w Wierzbinku do wykonania obsługi technicznej usług najmu,dzierżawy i użyczenia związanych z budynkami i lokalami komunalnymi wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomościami, a także obsługą składowiska odpadów komunalnych w Zielonce . 01.06.2007r. Kierownik Zakładu Komunalnego
10. 10/07 17.05.2007r. Zmian w budżecie gminy na rok 2007 .   Skarbnik Gminy
11. 11/07 17.05.2007r. Powołania komisji przetargowej na sprzedaż ,dzierżawę,użytkowanie ,najem oraz oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych .   Sekretarz Gminy
12. 12/07 29.05.2007r. Rozliczenia kosztów podróży pracowników Urzędu Gminy Wierzbinek . 29.05.2007r. Skarbnik Gminy
13. 13/07 18.06.2007r. Powołania komisji likwidacyjnej    
14. 14/07 20.06.2007r. Powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zakrzewku .   Sekretarz Gminy
15. 15/07 04.07.2007r. Procedury przeprowadzenia okresowych ocen kwalifikacyjnych samorządowych pracowników Urzędu Gminy Wierzbinek zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych oraz kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych gminy zatrudnionych na kierowniczych stanowiskach urzędniczych . Do 10.10.2007r. Sekretarz Gminy
16. 16/07 06.07.2007r. Rozliczenia kosztów podróży pracowników Kierownika GAPO,Dyrektorów Szkół i Przedszkoli. 10.07.2007r. Kierownik GAPO
17. 17/07 17.07.2007r. Przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu wykrywania i alarmowania w gminie Wierzbinek..   Inspektor d/s obronnych ,obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.
18. 18/07 24.08.2007r. Przystąpienia do realizacji obszaru A programu „Uczeń na Wsi ”– pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie (zatwierdzonego uchwałą nr 9/2007 Rady Nadzorczej PFRON).   Sekretarz Gminy
19. 19/07 30.08.2007r. Powołania komisji do zniszczenia dokumentów niejawnych.    
20. 20/07 29.08.2007r. Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 roku .    
21. 21/07 31.08.2007r. Powołania komisji przetargowej na sprzedaż,dzierżawę,użytkowanie,najem oraz oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych .    
22. 22/07 05.09.2007r. Kontroli księgozbioru Biblioteki Publicznej w Wierzbinku.    
23. 23/07 05.09.2007r. Polecenia Pełnomocnikowi Ochrony Informacji Niejawnych przeprowadzenie zwykłego postępowania sprawdzającego.    
24. 24/07 21.09.2007r. Wytypowania spośród pracowników samorządowych osób do prac w Obwodowych Komisjach Wyborczych .    
25. 25/07 24.09.2007r. Powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007r.    
26. 26/07 07.11.2007r. Powołania komisji egzaminacyjnej na nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  

Sekretarz Gminy

27. 27/07

12.11.2007r.

Powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Wierzbinku

  Wójt

Z-ca Wójta

p.J.Szczepankiewicz .

28. 28/07

14.11.2007r.

Rozliczenia kosztów podróży pracowników Urzędu Gminy Wierzbinek

  Skarbnik Gminy
29. 29/07

15.11.2007r.

Projektu budżetu

  Skarbnik Gminy
30. 30/07 29.11.2007r.

Powołania Zespołu Zadaniowego do prac koordynujących wdrażanie Programu Integracji Społecznej

  Kierownik GOPS
31. 31/07 17.12.2007r. Ustalenia dnia wolnego od pracy w m-cu grudniu w Urzędzie Gminy w Wierzbinku .   Sekretarz Gminy