Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Wierzbinek z 2008 roku

Lp.

Nr Zarządzenia

Data

wydania

Treść zarządzenia

Termin

wykonania

Organ (osoba)

odpowiedzialny

1

1/08

02.01.2008r.

w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji


 

Wyznaczono Pana Cezarego Szymańskiego na administratora bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy w Wierzbinku

2

2/08

06.02.2008r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w związku z ogłoszonym naborem na stanowisko pracy referent d/s aplikacji środków unijnych


 

1.Tomasz Rolirad -Radca Prawny -Przew.Komisji

2.Tomasz Woźniak -inspektor d/s ochrony środowiska

3.Jolanta Siekaczyńska-Sekretarz Gminy

4.Małgorzata Kozicka-inspektor d/s promocji gminy

5.Anna Jakubowska-inspektor d/s kadr-Sekretarz Komisji

3

3/08

06.02.2008r.

w sprawie rozliczenia kosztów podróży kierowników jednostek organizacyjnych.

01.02.2008 r.

Kierownik Z.K.

Kierownik GOPS

Kierownik GAPO i

Dyrektorzy Szkół

4.

4/08

08.02.2008r.

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert na organizowanie zbiórki żywności na terenie Gminy Wierzbinek

Ogłosić w BIP i Przeglądzie Konińskim

 

5.

5/08

05.03.2008r.

w sprawie zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej zgodnie ze sporządzonym spisem dokumentacji niearchiwalnej z dnia 07 sierpnia 2008r.

05.03.2008r.

Jolanta Siekaczyńska-Sekretarz

Elżbieta Koźlak -Kierownik RF

Urszula Pałasz-Archiwista zawodowy

6.

6/08

10.03.2008r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wierzbinku

10.03.2008r

Katarzyna Rosiak

Daniela Koszal

Julian Bąkowski

Barbara Zajdel

Paweł Zalewski

Bogdan Kaczalski

Grażyna Kolczyńska

7.

7/08

14.03.2008r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2007

 

Przedkłada się Radzie Gminy iRIO w Poznaniu

8.

8/08

25.03.2008r.

w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu wykrywania i alarmowania w gminie Wierzbinek


 

Inspektor d/s obronnych,obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

9.

9/08

28.03.2008r.

w sprawie powierzenia realizacji zadań w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej -projekty systemowe - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wierzbinku .


 

Sekretarz Gminy

10.

10/08

02.04.2008r.

w sprawie cen i opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących mienie samorządowe Gminy Wierzbinek

 

Sekretarz Gminy

11.

11/08

07.04.2008r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 42/04 z dnia 01.10.2004 r.


 

 

12. 12/08 8.04.2008r.

w sprawie przyjęcia Planu Działania dotyczącego środków  z Programu Integracji Społecznej przyznanych na podstawie porozumienia o współpracy pomiędzy Zarządem Województwa a  gminą  Wierzbinek z dnia 6 grudnia 2007r. przy realizacji Poakcesyjnego Wsparcia Obszarów Wiejskich

 

Zespołowi Zadaniowemu powołanemu w drodze Zarządzenia Nr 30/2007 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 29 listopada 2007r.

13.

13/08

11.04.2008r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu Hali Sportowej przy Gimnazjum im.Jana Pawła II w Boguszycach


 

Dyrektor Gimnazjum w Boguszycach

14.

14/08

11.04.2008r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z samochodu przystosowanego dla potrzeb osób niepełnosprawnych

 

 

15.

15/08

15.04.2008r.

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2008r. w Urzędzie Gminy Wierzbinek w zamian za święta przypadające w dni dodatkowo wolne od pracy


 

Sekretarz Gminy

16.

16/08

22.04.2008r.

w sprawie pokrywania kosztów związanych z użytkowaniem okularów przez pracowników pracujących na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

 

 

17.

17/08

14.05.2008r.

w sprawie zniszczenia dokumentacji archiwalnej zgodnie ze sporządzonym spisem dokumentacji niearchiwalnej z dnia 29 lutego 2008r.


 

Sekretarz Gminy

18.

18/08

28.05.2008r.

w sprawie upoważnienia Inspektora ds. Ewidencji Ludności Urząd Gminy – Urszuli Pałasz do podpisywania dokumentów ds. dowodów osobistych

 

Sekretarz Gminy

19.

19/08

30.05.2008r.

w sprawie odwołania Kierownika Zakładu Komunalnego


 

Sekretarz Gminy

20.

20/08

2.06.2008r.

w sprawie powołania pełniącego obowiązki Kierownika Zakładu Komunalnego w Wierzbinku


 

Sekretarz Gminy

21.

21/08

3.06.2008r.

w sprawie spisu z natury

 

 

22

22/08

6.06.2008r.

w sprawie powierzenia realizacji zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbinku

 

Sekretarz Gminy

23.

23/08

6.06.2008r.

w sprawie wykonania uchwały Nr XVI/102/08 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 01.04.2008r. w sprawie przystąpienia do realizacji zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – projekty systemowe


 

Kierownik GOPS

24.

24/08

23.06.2008r.

zgodnie z § 2 pkt 1 i 2 Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Wierzbinku wprowadzonego zarządzeniem Nr 19/2005


 


 

25.

25/08

08.07.2008r.

w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy do podpisywania dokumentów finansowych w czasie nieobecności Wójta Gminy


 


Sekretarz Gminy

26.

26/08

9.07.2008r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji Społecznej


 

Zespołowi Zadaniowemu

27

27/08

29.07.2008r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji   Społecznej


 

Zespołowi Zadaniowemu

 

28

28/08

31.07.2008r.

w sprawie udzielenia upoważnienia dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbinku

 

SekretarzGminy

29


 


 


 


 


 

30

30/08

21.08.2008r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Wierzbinek oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych  samorządowych inwestycji kultury utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonania zadań publicznych za I półrocze 2008 roku

 

 

31

31/08

25.08.2008r.
 

w sprawie przeprowadzenia spisu z natury


 

SekretarzGminy

32 32/08 26.08.2008r.

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie w roku szkolnym 2008/2009 uczniom przedszkoli, szkół podstawowych pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników

   
33 33/08 26.08.2008r.

w sprawie upoważnienia p.o. Kierownika Zakładu Komunalnego w Wierzbinku do administrowania budynkami i lokalami komunalnymi wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości

 

 

34

34/08

26.08.2008r.

w sprawie procedury  organizującej usługi o wartości nieprzekraczającej 2.000 Euro w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w Gminie Wierzbinek

 

Zespołowi Zadaniowemu

35

35/08

22.09.2008r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu  Integracji Społecznej

 

Zespołowi Zadaniowemu

36

36/08

22.09.2008r.

w sprawie przesunięcia terminu składania ofert w Konkursie nr 3/2008 w ramach Programu Integracji Społecznej

 

Zespołowi Zadaniowemu PIS

37

37/08

29.08.2008r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2008

 

 

38

38/08

6.10.2008r.

w sprawie ustalenia osoby odpowiedzialnej za gromadzenie i opracowanie materiałów z warsztatów  budowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

 

 

39 39/08 15.10.2008

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Wierzbinek

  Sekretarz Gminy
40 40/08 31.10 2008r. w sprawie  skierowania do wykonania czynności zarządzającego Publicznym Przedszkolem w Sadlnie   Zastępcy Wójta Gminy
41 41/08 12.11.2008r. w sprawie projektu budżetu Gminy Wierzbinek na rok 2009    
42 42/08 15.12. 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy  na rok 2008   Skarbnik Gminy Wierzbinek
43 43/08 31.12.2008r. w sprawie przeprowadzenie okresowej inwentaryzacji sprzętu i bazy magazynowej OC na dzień 31.12.2008 roku zgodnie z Kalendarzowym Planem Działania  Obrony Cywilnej Gminy Wierzbinek  do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu i bazy magazynowej OC gminy Wierzbinek   Pracownik ds. obrony cywilnej