Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Wierzbinek z 2009 roku

Lp.

Nr Zarządzenia

Data

wydania

Treść zarządzenia

Termin

wykonania

Organ (osoba)

odpowiedzialny

1

1/09

06.01.2009r.

W sprawie określenia stanowisk, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych2

2/09

06.01.2009r.

W sprawie polecenia Pełnomocnikowi Ochrony Informacji Niejawnych przeprowadzenie zwykłego postępowania sprawdzającego


Pani Bożena Andrzejewska – Pełnomocnik Ochrony Informacji NIejawnych

3

3/09

07.01.2009

W sprawie planu kontroli w roku 20094.

4/09

07.01.2009

W sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 20095.

5/09

20.01.2009

W sprawie powołania pełniącego obowiązki Kierownika Zakładu Komunalnego w Wierzbinku

02.01.2009

Sekretarz Gminy

6.

6/09

30.01.2009

W sprawie zaleceń pokontrolnych


Skarbnik Gminy

7.

7/09

06.02.2009

W sprawie rozliczenia kosztów podróży pracowników Urzędu Gminy Wierzbinek


Skarbnik Gminy

8.

8/09

09.02.2009

W sprawie wprowadzenia zasad korzystania z oprogramowania Urzędu Gminy w Wierzbinku9.

9/09

09.02.2009

W sprawie używania legalnego oprogramowania10.

10/09

09.02.2009

W sprawie zasad korzystania z komputera służbowego poza miejscem pracy11.

11/09

13.

13/09

05.03.2009

W sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę14.

14/09

06.03.2009

W sprawie uchylenia Zarządzenia Wójta Gminy Wierzbinek Nr11/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009


Skarbnik Gminy

15.

15/09

16.03.2009

W sprawie ogłoszenia o konkursie ofert na organizowanie zbiórki żywności na terenie Gminy Wierzbinek16.

16/09

17.03.2009

W sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wierzbinek17.

17/09

18.

18/09

23.03.2009

Przesunięcia terminu składania ofert w konkursie nr 1/2009 w ramach Programu Integracji Społecznej


Zespół Zadaniowy PIS

19.

19/09

25.03.2009

W sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 200920.

20/09

25.03.2009

W sprawie zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej zgodnie ze sporządzonym spisem dokumentacji niearchiwalnej z dnia 27 stycznia 2009r.


Sekretarz Gminy

21.

21/09

25.03.2009

W sprawie powołania Koordynatora oraz Zespołu Projektowo-programowego i Zespołu do spraw wdrażania Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Wierzbinek22

22/09

25.03.2009

Zmian w budżecie23.

23/09

11.05.2009

W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r.24.

24/09

25.

25/09

25.05.2009

W sprawie dodatkowych dni wolnych

od pracy26.

26/09

25.05.2009

Odwołania członka składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3

w Broniszewie powołanej dospraw przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego27.

27/09

04.06.2009

Zmian w budżecie gminy na rok 200928.

28/09

09.06.2009

Przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w Wierzbinku29.

29/09

15.06.2009

Nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy w Wierzbinku30.

30/09

15.06.2009

Ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Wierzbinku31.

31/09

15.06.2009

Maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Wierzbinek32.

32/09

16.06.2009

Ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie w roku szkolnym 2009/2010 uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników33.

33/09

26.06.2009

Zasad przyznawania niektórych świadczeń związanych z pracą pracownikom zatrudnionym w Urzędzie Gminy w Wierzbinku na podstawie powołania34.

34/09

26.06.2009

Zasad nagradzania pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych w jednostakach organizacyjnych gminy Wierzbinek35


36


37


38.

38/09

10.07.2009

Powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego39.

39/09

10.08.2009

Zmian w budżecie gminy na rok 200940.

40/09

17.08.2009

Informacji o przebiegu z wykonania budżetu gminy Wierzbinek oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury utworzonej na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonania zadań publicznych za I półrocze 2009 r.41.

41/09

25.08.2009

Przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Gminnym Przedszkolu w Wierzbinku


Skarbnik Gminy

42.

42/09

26.08.2009

Wprowadzenia regulaminu okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Gminy w Wierzbinku oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Wierzbinek


Sekretarz Gminy

43.

43/09

28.09.2009

Powołania komisji przetargowej na sprzedaż,dzierżawę,użytkowanie ,najem oraz oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych


Sekretarz Gminy

44.

44/09

12.10.2009

Ustalenia dnia wolnego od pracy w 2009 r. w Urzędzie Gminy w Wierzbinku w zamian za święta przypadające w dni dodatkowo wolne od pracy


Sekretarz Gminy