Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Wierzbinek z 2010 roku

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY WIERZBINEK 2010 ROK .

Lp.

Nr Zarządzenia

Data

wydania

Treść zarządzenia

Termin

wykonania

Organ (osoba)

odpowiedzialny

1

1/2010

4.01.2010

Powołania komisji przetargowej na sprzedaż, dzierżawę, użytkowanie, najem oraz oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych .

 

Sekretarz Gminy

2

2/2010

25.01.2010

Ogłoszenia o konkursie ofert na organizowanie zbiórki żywności na terenie Gminy Wierzbinek

   

3

3/2010

25.01.2010

Powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2010

 

Stanowisko d/s promocji

4

4/2010

23.02.2010

Niektórych wydatków środków publicznych dokonywanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbinku

   

5

5/2010

15.03.2010

Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wierzbinek za rok 2009

 

Skarbnik Gminy

6

6/2010

22.03.2010

Przyjęcia Planu Działania dotyczącego środków z Programu Integracji Społecznej przyznanych na podstawie porozumienia o współpracy pomiędzy Zarządem Województwa a gminą Wierzbinek z dnia 6 grudnia 2007r. przy realizacji Po akcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich

   

7

7/2010

23.03.2010

Ogłoszenia konkursu ofert na usługi w ramach Po akcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w Gminie Wierzbinek

   

8

8/2010

23.03.2010

Powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach konkursu na usługi ze środków Programu Integracji Społecznej Po akcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów wiejskich w Gminie Wierzbinek oraz przyjęcia Regulaminy jej działania

 

Zespół Zadaniowy powołany w drodze zarządzenia Nr 30/2007 Wójta Gminy Wierzbinek Z dnia 29 listopada 2007 roku

9

9/2010

15.04.2010

Przesunięcia terminu składania ofert w Konkursie nr 1/2010 w ramach Programu Integracji Społecznej PPWOW

 

Zespół Zadaniowy powołany w drodze zarządzenia Nr 30/2007 Wójta Gminy Wierzbinek Z dnia 29 listopada 2007 roku

10

10/2010

16.04.2010

Przyjęcie „ Gminnego Planu Utrwalania – Gmina Wierzbinek 2010r.”

 

Zespół Zadaniowy powołany w drodze zarządzenia Nr 30/2007 Wójta Gminy Wierzbinek Z dnia 29 listopada 2007 roku

11

11/2010

26.04.2010

Ustalenia dni wolnych od pracy w 2010 roku w Urzędzie Gminy Wierzbinek w zamian za święta przypadające w dni dodatkowo wolne od pracy

 

Sekretarz Gminy

12

12/2010

29.04.2010

Zmian w budżecie gminy na rok 2010

   

13

13/2010

19.05.2010

Udzielenia upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa

   

14

14/2010

01.06.2010

Ustalenia zasad ewidencji gruntów stanowiących własność Gminy

   

15

15/2010

01.06.2010

Powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

   

16

16/2010

01.06.2010

Powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 roku

   

17

17/2010

02.06.2010

Rejestru umów w Urzędzie Gminy Wierzbinek

 

Sekretarz Gminy

18

18/2010

02.06.2010.

Rozliczenia kosztów podróży pracowników Urzędu Gminy Wierzbinek

   

19

19/2010

11.06.2010

Przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sadlnie

   

20

20/2010

16.06.2010

Zmian w budżecie gminy na rok 2010

   

21

21/2010

21.06.2010

Rozliczenia kosztów podróży kierowników jednostek organizacyjnych

   

22

22/2010

21.06.2010

Ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie w roku szkolnym 2010/2011 uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz wartości udzielanej pomocy

   

23

23/2010

23.06.2010

Odwołania członka obwodowej komisji wyborczej dla przeprowadzenia II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 4 lipca

   

24

24/2010

06.07.2010

Zasad i trybu gospodarowania zbędnymi lub zużytymi składnikami majątku ruchomego przez jednostki organizacyjne Gminy Wierzbinek

   

25

25/2010

09.07.2010

Powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych o wartości mniejszej, równej bądź przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych

 

Sekretarz Gminy

26

26/2010

09.07.2010

Powołania komisji likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Gminy w Wierzbinku oraz regulaminu jej działania.

   

27

27/2010

13.07.2010

Powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego na wniosek Pana Mariusza Kubiaka

   

28

28/2010

19.07.2010

Zmiany w budżecie gminy na rok 2010

   

29

29/2010

19.07.2010

Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Wierzbinek

 

Sekretarz Gminy

30

         

31

31/2010

12.08.2010

Powołania komisji przetargowej na sprzedaż drewna

   

32

32/2010

16.08.2010

Zmiany w budżecie gminy na rok 2010

   

33

33/2010

16.08.2010

Powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej Gminy Wierzbinek Zastępcy Wójta Gminy

 

Sekretarz Gminy

34

34/2010

25.08.2010

Ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Wierzbinku w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

 

Zastępca Wójta Gminy Wierzbinek

Maciej Kacznarek

35

35/2010

27.08.2010

Zmiany w budżecie gminy na rok 2010

   

36

36/2010

27.08.2010

Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Wierzbinek oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji utworzonej na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonania zadań publicznych za I półrocze 2010 roku.

   

37

37/2010

14.09.2010

Zmiany w budżecie gminy na rok 2010

 

Skarbnik Gminy

38

38/2010

28.09.2010

Wprowadzenia regulaminu organizacyjnego udziału w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych oraz sposobu ich rozliczania

 

Inspektor ds. Obronnych, Obrony Cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony p/poz.

39

39/2010

29.09.2010

Zmian w budżecie gminy na rok 2010

   

40

40/2010

06.10.2010

Rejestru umów w Urzędzie Gminy Wierzbinek

 

Sekretarz Gminy

41

41/2010

18.10.2010

Zmian w budżecie gminy na rok 2010

   

42

42/2010

21.10.2010

Ustalenia wysokości stawki czynszu na terenie gm. Wierzbinek

   

43

43/2010

27.10.2010

Powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli obiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego na wniosek Pani Anny Beneturskiej oraz Pana Tomasza Karczewskiego.

   

44

44/2010

03.11.2010

Zmiana w budżecie gminy na rok 2010

   

45

45/2010

12.11.2010

Ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2011 - 2016

   

46

46/2010

12.11.2010

Projektu budżetu Gminy Wierzbinek na rok 2011

   

47

47/2010

22.11.2010

Zmiana w budżecie gminy na rok 2010

   

48

48/2010

26.11.2010

Zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej zgodnie ze sporządzonym spisem dokumentacji niearchiwalnej z dnia 01.09.2010r.

 

Sekretarz Gminy

49

49/2010

26.11.2010

Ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 14000 euro.

 

Skarbnik Gminy

50

50/2010

06.12.2010

Powołania gminnego biura spisowego do celów narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r.

   

51

51/2010

10.12.2010

Zmian w budżecie gminy na rok 2010

   

52

52/2010

27.12.2010

Zmian w budżecie gminy na rok 2010

   

53

53/2010

27.12.2010

Przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu i bazy magazynowej OC na dzień 31.12.2010 roku zgodnie z Kalendarzowym Planem Działania Obrony Cywilnej Gminy Wierzbinek do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu i bazy magazynowej OC gminy Wierzbinek.

   

54

54/2010

30.12.2010

Zmian w budżecie gminy na rok 2010

   

55

55/2010

31.12.2010

Zmian w budżecie gminy na rok 2010

   

56

56/2010

31.12.2010

Zmian w budżecie gminy na rok 2010

   

57

57/2010

31.12.2010

Ogłoszenia konkursu na „ Najpiękniejsze Oświetlenie Świąteczno – Bożonarodzeniowe”, powołania Komisji oceniającej zgłoszone dekoracje oraz przyjęcia Regulaminu jej działania.

 

Sekretarz Gminy

58

58/2010

       

59

59/2010

31.12.2010

Przekazania w nieodpłatne użytkowanie środka trwałego na rzecz Zakładu Komunalnego w Wierzbinku

 

Inspektor ds. Ochrony Środowiska i zamówień publicznych

60

60/2010

31.12.2010

Przekazania w nieodpłatne użytkowanie środka trwałego na rzecz Gminnej Administracji Placówek Oświatowych w Wierzbinku

 

Inspektor ds. inwestycji