Wyboru do Sejmu i Senatu 2015

ZARZĄDZENIE NR 56/15 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 15 października 2015 r

 

ZARZĄDZENIE NR 56/15

Wójta Gminy Wierzbinek

z dnia 15 października 2015 r

w sprawie upoważnienia do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Na podstawie art. 56 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 roku w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. Nr 157, poz. 936 z późn zm.) i Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczy pospolitej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1017) zarządzam, co następuje:


§ 1. Upoważniam do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

    Jolantę Siekaczyńską - Sekretarza Gminy


§ 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

        1. Zarządzenie ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wierzbinku oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wierzbinku.
Wójt Gminy

(-) Paweł Szczepankiewicz

Informacja dotycząca spotów o technice głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu

*Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Technika głosowania SEJM*
https://youtu.be/7rFWptIsegA
*Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Technika głosowania SEJM 
(język polski migowy) *
https://youtu.be/vEzWelABjOk
*Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Technika głosowania SENAT *
https://youtu.be/lWIth5P0jqE
**
*Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Technika głosowania SENAT 
(język polski migowy) *
https://youtu.be/kbmaXGbjZE8
W miarę możliwości proszę również zamieścić linki do multimedialnych 
komunikatów PKW:
*Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Termin i technika głosowania*
https://youtu.be/TX03DuUkFto
*Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Głosowanie korespondencyjne*
https://youtu.be/Ko3VCbZH0vE
*
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Głosowanie korespondencyjne 
(wersja animowana)*
https://youtu.be/8Hjh3pNzBC0
*Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Uprawnieni*
https://youtu.be/yTv5sjk3gZY
*Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Niepełnosprawni*
https://youtu.be/aVAf9K3QTC0
*
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Niepełnosprawni **(wersja 
animowana)*
https://youtu.be/IFL6JFx1gD8
*Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Głosowanie za granicą*
https://youtu.be/3X0vlqd4l18
*
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Głosowanie za granicą **(wersja 
animowana)*
https://youtu.be/q-O50REiElM
Dodatkowo przekazuje bezpośredni link do kanału YouTube, gdzie 
zamieszczane są wszystkie materiały wideo:
https://www.youtube.com/channel/UC0QkQmdh1jSuntKardYq-Tw

Zarządzenie nr 55/2015 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 5 października 2015 r.


Zarządzenie nr 55/2015

Wójta Gminy Wierzbinek

z dnia 5 października 2015 r.w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.


Na podstawie art. 182 §1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. o zarządzeniu wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1017) Wójt Gminy Wierzbinek zarządza, co następuje:§1


W celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze w składach określonych w załącznikach od nr 1 do nr 7 do niniejszego zarządzenia.


§2


Jeden egzemplarz zarządzenia przekazuje się Okręgowej Komisji Wyborczej w Koninie.


§3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.
Wójt Gminy

( -) Paweł Szczepankiewicz

1. Złącznik nr 1 - Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Zakrzewku.

2. Złącznik nr 2 - Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Morzyczynie

3. Złącznik nr 3 - Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 w Broniszewie

4. Złącznik nr 4 - Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 w Sadlnie

5.  Złącznik nr 5 - Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 w Tomisławicach

6.  Złącznik nr 6 - Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 w Wierzbinku

7.  Złącznik nr 7 - Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 w Zaryniu

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 16 września 2015 r

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Wierzbinek

z dnia 16 września 2015 r

Na podstawie art 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r Kodeks Wyborczy ( Nr 21, poz 112 z późn. zm ) oraz uchwały Nr XXII /192/12 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 26 listopada 2012 r w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Wierzbinek i uchwały Nr XXXIV/310/14 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 28 marca 2014 r w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/192/12 podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania , wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego oraz o lokalach przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 25 października 2015 r w godzinach od 7,00 do 21,00

 

Nr obwodu

Granice obwodu

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Sołectwa : Zakrzewek ,Łysek

Szkoła Podstawowa

Zakrzewek 7

2

Sołectwa : Morzyczyn, Wilcza Kłoda

Zespół Gimnazjalno- Szkolny

Morzyczyn 4

( lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz wyznaczony do głosowania korespondencyjnego )

3

Sołectwa : Kalina, Stara Ruda ,Racięcin

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej

Broniszewo 30

4

Sołectwa : Sadlno, Helenowo, Kazubek, Ziemięcin

Szkoła Podstawowa

Sadlno 5

5

Sołectwa : Witkowice, Kwiatkowo, Słomkowo, Kryszkowice, Tomisławice

Szkoła Podstawowa

Tomisławice 2

6

Sołectwa : Wierzbinek, Boguszyce, Synogać

Urząd Gminy w Wierzbinku

Plac Powstańców Styczniowych 110

( lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz wyznaczony do głosowania korespondencyjnego )

7

Sołectwa : Zaryń, Zielonka, Mąkoszyn, Goczki, Posada

Szkoła Podstawowa

Zaryń 19

Wyborcy mogą głosować korespondencyjnie. Stosowny wniosek należy złożyć Wójtowi do dnia 10 października 2015 r

Wyborcy niepełnosprawni oraz wyborcy, którzy w dniu głosowania kończą 75 lat mogą głosować za pomocą pełnomocnika. Termin składania Wójtowi wniosków o sporządzenie aktów pełnomocnictwa do głosowania upływa w dniu 16 października 2015 r.

Wójt Gminy

(-) Paweł Szczepankiewicz