2020

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 10 kwietnia 2020 roku

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Wierzbinek

z dnia 10 kwietnia 2020 roku


Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Wójt Gminy Wierzbinek podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.:

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Sołectwa: Zakrzewek, Łysek

Szkoła Podstawowa, Zakrzewek 6, 62-610 Sompolno

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych


2

Sołectwa: Morzyczyn, Wilcza Kłoda

Szkoła Podstawowa, Morzyczyn 4A, 62-619 Sadlno

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych


3

Sołectwa: Kalina, Stara Ruda, Racięcin

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, Broniszewo 37, 62-619 Sadlno

4

Sołectwa: Sadlno, Helenowo, Kazubek, Ziemięcin

Szkoła Podstawowa, Sadlno 9A, 62-619 Sadlno

5

Sołectwa: Witkowice, Kwiatkowo, Słomkowo, Kryszkowice, Tomisławice

Szkoła Podstawowa, Tomisławice 2, 62-619 Sadlno

6

Sołectwa: Wierzbinek, Boguszyce, Synogać

Urząd Gminy w Wierzbinku, Wierzbinek Plac Powstańców Styczniowych 110, 62-619 Sadlno

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych


7

Sołectwa: Zaryń, Zielonka, Mąkoszyn, Goczki, Posada

Szkoła Podstawowa, Zaryń 17A, 62-618 Zaryń

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych


Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:

1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub

2) posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

a) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,

b) całkowitej niezdolności do pracy,

c) niezdolności do samodzielnej egzystencji,

d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także wyborcy о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub

3) podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa
w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239
i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374);

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Koninie I najpóźniej do dnia 27 kwietnia 2020 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 5 maja 2020 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Wierzbinek najpóźniej do dnia 4 maja 2020 r. Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 10 maja 2020 r. od godz. 700 do godz. 2100.


Wójt Gminy Wierzbinek


/-/ Paweł SZCZEPANKIEWICZ

Postanowienie nr 12/2020 Komisarza Wyborczego w Koninie I