Zamówienia 2019

Ogłoszenie o zamówieniu na "Przebudowa dróg na terenie Gminy Wierzbinek"

Ogłoszenie o zamówieniu na "Przebudowa dróg na terenie Gminy Wierzbinek"

Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane.

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZEDMIAR ROBÓT

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

PROJEKT TECHNICZNY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

 

INFORMACJA Z ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP (sesja otwarcia ofert)

ZAŁĄCZNIKI ETAPU II POSTĘPOWANIA

 

Ogłoszenie o zamówieniu na "Budowę gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z zakupem wyposażenia"

Ogłoszenie o zamówieniu na "Budowę gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z zakupem wyposażenia"

Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane.

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZEDMIAR ROBÓT

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

PROJEKT TECHNICZNY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

 

WYJAŚNIENIE NR 1 SIWZ

 

UWAGA !!! Nastapiła zmiana ogłoszenia:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

PRZEDMIAR ROBÓT PO ZMIANACH

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT - ART. 86 UST. 5 PZP

ZAŁĄCZNIKI ETAP II POSTĘPOWANIA

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2019 r.