Jesteś tutaj:   

Dostęp do informacji publicznych

Dostęp do informacji publicznych z wyszczególnieniem informacji o środowisku

Obowiązek udostępniania informacji publicznych regulują przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 nr 112, poz. 1198 ze zmianami). Zgodnie z zapisami tej ustawy każdemu przysługuje prawo dostepu do informacji publicznej.
Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:
  -    uzyskiwania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,
  -    wglądu do dokumentów urzędowych.
Udostępnienie informacji publicznej następuje poprzez:
  -    ogłoszenie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
  -    udostępnienie na wniosek osoby zainteresowanej,
  -    wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.
Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.
 
Dostęp do informacji o środowisku regulują przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 627, z późn. zm.). Obowiązek udostępniania tych informacji wynika z zapisów zawartych w art. 19 i  art. 21. O ograniczeniach w dostępie do informacji mówi art. 20.
 

KLAUZULA INFORMACYJNA
W związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych w dniu 25 maja 2018 roku Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o. o. z siedzibą przy Al. Marcinkowskiego 11, 61-827 Poznań, jako Administrator Danych Osobowych, informuje Państwa, iż:
1) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art  6 (1) lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej „RODO”.
2) Podstawą prawną działalności podmiotu jest Ustawa z dnia 13 września 1996 roku
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2018 r., poz. 650 ze zm.).
3) Podstawą prawną przesyłania informacji drogą elektroniczną jest Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).
4) Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji czynności zawartych w umowach o współpracę.
5) Inspektorem Ochrony Danych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu
Sp. z o. o. z siedzibą przy Al. Marcinkowskiego 11, 61-827 Poznań,jest Pan Krzysztof Winiarski (kontakt: iod@zzo.pl)
6) Posiadają Państwo prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
• sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
• żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
• żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych
w art. 21 RODO;
• przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
6) Dane osobowe należące do Państwa nie podlegają profilowaniu.
7) Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny, wskazany
w przepisach prawa.
8) Jeżeli uważają Państwo, że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, można wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).